Juridisch advies nodig? bel 020-6240931 of mail naar kaouass@kaouassadvocatuur.nl

Vreemdelingenrecht

Het Vreemdelingenrecht regelt zaken met betrekking tot het toelaten en uitzetten van vreemdelingen, het toezicht houden op vreemdelingen die in Nederland verblijven en het bewaken van de grenzen. Alle vreemdelingen die voor langere tijd in Nederland willen wonen moeten beschikken over een vergunning tot verblijf (VTV). De vreemdeling moet ook de reden opgeven waarom hij/zij in Nederland wil blijven. De meest voorkomende redenen zijn: gezinsvorming of gezinshereniging, studie, het ondergaan van een geneeskundige behandeling en werken. De aanvraag VTV moet worden ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), een afdeling van het Ministerie van Justitie.

Bij de eerste aanvraag voor zo’n vergunning tot verblijf moet in veel gevallen een MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf) worden getoond. Dit speciale visum wordt afgegeven door de Nederlandse ambassade in het geboorteland (land van herkomst). Over de MVV kan in Nederland een advies worden aangevraagd door de partner, werkgever etc. van de vreemdeling. De aanvraag zelf moet altijd worden gedaan door de vreemdeling bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. Over een MVV aanvraag wordt beslist door de Visadienst, een afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat is ondergebracht bij de IND.

Als een vreemdeling voor korte tijd in Nederland wil zijn, bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of zakenreis, dan is er vaak een visum nodig om Nederland binnen te komen. Dit is een Kort verblijf visum, ook wel toeristenvisum genoemd. De aanvraag moet worden gedaan bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. De ambassade beslist vaak zelf of laat dit over aan de Visadienst.

Als een vreemdeling lange tijd legaal in Nederland woont en de taal goed spreekt, leest en schrijft is het mogelijk het Nederlanderschap aan te vragen. De IND beslist over een dergelijke aanvraag.

Beslissingen van de IND, Visadienst en ambassade zijn o.a. gebaseerd op de Vreemdelingenwet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Via deze laatste wet kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke beslissing bij de instantie zelf, die naar aanleiding van dat bezwaar de beslissing heroverweegt en uiteindelijk een beslissing op bezwaar produceert waarin uw bezwaar gegrond of ongegrond wordt verklaard. Tegen een voor u negatieve beslissing op bezwaar kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

De regels van het vreemdelingenrecht worden door de overheid voortdurend veranderd. Steeds verzint men iets nieuws om de toegang tot Nederland voor vreemdelingen zo moeilijk mogelijk te maken. Niet al deze nieuwe regels zijn in overeenstemming met onze Grondwet of internationale verdragen zoals het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De rechter zal moeten beslissen wat is toegestaan.

Wij kunnen u adviseren over uw mogelijkheden om een MVV en of VTV aan te vragen en de aanvraag met u voorbereiden en verzorgen. Verder adviseren wij u graag over uw kansen in een procedure tegen weigering MVV of VTV, visum en naturalisatie, intrekking VTV, weigering verlening of wijzigen VTV etc. en kunnen wij als uw gemachtigde in de procedure optreden.

Iedere zaak heeft zijn eigen eigenaardigheden, iedere cliënt haar/zijn eigen bijzonderheden, ieder land van herkomst weer andere regels. Het is steeds een uitdaging voor ons om samen met de cliënt een oplossing op maat te vinden voor de gerezen problemen.

Kaouassadvocatuur heeft zich gespecialiseerd in het regulier vreemdelingenrecht. Vreemdelingen die advies nodig hebben in verband met hun asielaanvraag verwijzen wij door naar in asielrecht gespecialiseerde collega’s.

Mocht u onze bijstand wensen bedenk dan dat een beslissing binnen vier weken na dagtekening van die beslissing aangevochten moet worden. Uitleg over deze termijn staat ook meestal vermeld onderaan de beslissing. Dit zijn zogenoemde fatale termijnen. Wanneer u te laat bent (ook al is het maar één dag) kunt u geen (bezwaar)procedure meer starten. Wacht daarom niet te lang met het raadplegen van een advocaat.

Kantoor

Kaouass Advocatuur

Oostenburgervoorstraat 90

1018 MR Amsterdam

Tel: 020-624 09 31

Fax: 020-320 2552

E-mail: kaouass@kaouassadvocatuur.nl